Politica de Confidențialitate

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC BIZHUB SRL, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet www.clujhub.ro

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al www.Clujhub.ro, SC BIZHUB SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/abonare la newsletter/întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al ClujHub,  SC BIZHUB SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și ClujHub, respectiv pentru preluarea și validarea cererii dumneavoastră de achiziționare bilet de participare în cadrul evenimentului ClujHub.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC BIZHUB SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activitați de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC BIZHUB SRL, prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzatoare de la momentul achiziției biletului/abonării la newsletter/alte activități pe siteul www.ClujHub.com. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți să ne trimiteți email la: contact@ClujHub.com.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunatățirii experienței oferite pe Site.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC BIZHUB SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC BIZHUB SRL, prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casuței corespunzătoare de la momentul achiziției biletului/abonării la newsletter/alte activități pe siteul www.ClujHub.com. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți să ne trimiteți email la: contact@ClujHub.com .

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunatăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care va prelucrăm datele

SC BIZHUB SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC BIZHUB SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VI de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însa pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrata numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC BIZHUB SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fară însa a afecta prelucrările desfășurate de SC BIZHUB SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC BIZHUB SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC BIZHUB SRL în desfașurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT etc.), ori către autoritațile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC BIZHUB SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunatățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.
 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevazute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC BIZHUB SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC BIZHUB SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fară întarzieri justificate, de către SC BIZHUB SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC BIZHUB SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrării (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de catre SC BIZHUB SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitațile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC BIZHUB SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC BIZHUB SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masură semnificativă;
 • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@ClujHub.com .

Prin trimiterea unui email la contact@ClujHub.com va puteți dezabona de la site-ul nostru și vă vom șterge datele stocate. Vă rugăm să menționați în email urmatoarele informații:

 • Nume și prenume
 • E-mail-ul pe care îl doriți șters din baza noastră de date
 • Motivul pentru care ne contactați